Over het AVT

Over het AVT

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) is een multidisciplinair college dat verlofaanvragen toetst op veiligheid. Op deze pagina leest u meer over het ontstaan, de taak en de werkwijze van het AVT.

Ontstaan en taak

Het AVT is in 2008 opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport TBS, vandaag over gisteren en morgen van de parlementaire commissie Visser en heeft op grond van het instellingsbesluit tot taak het inhoudelijk beoordelen van verlofaanvragen inzake tbs-gestelden of anderszins verpleegden, die in inrichtingen verblijven waar de tbs met verpleging ten uitvoer wordt gelegd. De verlofaanvragen worden primair beoordeeld vanuit veiligheidsoogpunt voor de samenleving.

Onafhankelijk college

Sinds 1 januari 2008 worden ingediende verlofaanvragen door het AVT inhoudelijk getoetst. Dat het AVT een onafhankelijk college is, betekent dat het college bij het inhoudelijk toetsen van de aanvragen en bij het uitbrengen van adviezen geen aanwijzingen van buiten krijgt.

Doelstelling

Het AVT stelt zich tot doel een onafhankelijke inhoudelijke toets van alle verlofaanvragen binnen een redelijke termijn te waarborgen en daarover een gedegen advies uit te brengen aan de minister. Hierbij betrekt het college alle (recente) beschikbare informatie op het gebied van risicotaxatie en levert het een inhoudelijke bijdrage aan de lerende verlofpraktijk.

Beoordeling verlof

De belangrijkste vraag die het AVT dient te beantwoorden, is of het toekennen van verlof aan een tbs-gestelde verantwoord is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, voert het college een inhoudelijke toets uit. Hierbij wordt vanuit gedragsdeskundig perspectief beoordeeld welke risico’s er aan het gevraagde verlof zijn verbonden. Tevens worden de criteria uit de verlofregeling TBS toegepast.

Jaarverslagen

Het AVT brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Hierin staat beschreven welke activiteiten het AVT in dat jaar heeft ondernomen. Ook worden bijzondere ontwikkelingen vermeld.

Het jaarverslag van 2023 bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het college in dat jaar. In het verslag is informatie opgenomen over de adviezen die het adviescollege in 2023 heeft uitgebracht en over de activiteiten die het college op het gebied van de lerende verlofpraktijk heeft verricht.