Privacy

Het AVT verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar taak. Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Op deze pagina leest u welke gegevens het AVT verwerkt. Tevens vindt u hier informatie over de beveiliging, de bewaartermijn en het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Privacybeleid AVT

Het AVT verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Het AVT heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Het AVT verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar taak op grond van artikel 4 en 5 van het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs (Instellingsbesluit), te weten: het inhoudelijk beoordelen van alle verlofaanvragen inzake ter beschikking gestelden of anderszins verpleegden die in inrichtingen waar tbs met verpleging ten uitvoer wordt gelegd verblijven en daarover gemotiveerd advies uitbrengen aan de Minister.

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens die het AVT verwerkt betreffen gewone persoonsgegevens, zoals naam en geboortedatum, en bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens.

Informatieplicht

De instantie die persoonsgegevens van de tbs-gestelde aan de minister voor Rechtsbescherming verstrekt, informeert hem over de gegevens die worden verwerkt.

Beveiliging

Het AVT heeft de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de Rijksbrede normenkaders die zijn opgenomen in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2017).

Bewaartermijn

Het AVT bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen, zoals vastgelegd in de Archiefwet 1995.

Inzage en correctie

U kunt het AVT verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens het AVT van u heeft verwerkt. Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Uw verzoek kunt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, sturen naar:

Bureau van het AVT
o.v.v. Inzageverzoek persoonsgegevens
Postbus 24019
3502 MA Utrecht